<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

آدرس:مازندران-شهرستان سیمرغ-بلوار آیت اله صالحی مازندرانی-مرکز رشدفناوری
تلفن:42351909
فکس: 42351910
کدپستی: 4773838603

نقشه مرکز رشد

ایمیل ارسال کننده:
نام ارسال کننده:
شماره همراه:
متن نظر:
کدامنیتی: