<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » رویداد
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
» تاریخ انتشار: 1399/3/19
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ شهربور 1399، برگزار خواهد شد  در صورت تمایل شرکت های مستقر در مراکز رشد به شرکت در نمایشگاه  متراژ غرفه مورد نیاز خود را در قالب درخواست کتبی حداکثر تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/03/19 به واحد روابط عمومی اعلام نمایید .