<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
برگزیده شدن طرح شرکت زیست فناوران سلامت گستر طبرستان درچهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
» تاریخ انتشار: 17:59:51 1397/8/12
حضور فعال و منتورینگ شرکت زیست فناوران سلامت گستر طبرستان جهت  ارائه ایده در بخش های دانش آموزی و دانشجویی در مسابقات ایده بازار چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت و برگزیده شدن چند طرح به عنوان یکی از ۱۰ طرح برتر کشوری در هر دو بخش دانش آموزی و دانشجویی.

» تصاویر بیشتر :