<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » رویداد
کارگاه نشست انتقال تجربه روش های تجاری سازی، فروش و انتقال فناوری
» تاریخ انتشار: 1398/1/22
پارک علم وفناوری مازندران با همکاری پارک فناوری پردیس و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی و نشست انتقال تجربه روش های تجاری سازی، فروش و انتقال فناوری

چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸

ساعت ۸ الی ۱۷