<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

برخورداري از مزاياي:

فضاي کارگاهي با امکانات وتجهیزات/ آزمايشگاهي/ اداري/ وجودآزمایشگاه درزمينه‌

زيست فناوري/ مکانيک/ فضای کشاورزي با امکانات/ پايلوت پلنت‌ها/دفتر کار/اینترنت /

تجهیزات اداری/ سرمایش و گرمایش /خدمات اداری / خدمات عمومی /حراست /آب، برق

/پذیرایی /اتاق جلسات /اتاق کنفرانس / خدمات فنی و تخصصی / خدمات آموزشی /

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت فکری و حقوق انتقال فناوری/

خدمات پشتیبانی خدماتIT / اطلاع رسانی و تبلیغات / حمایت های قانونی /

حمایت های مالی اعتباری / اعتبارات غیرمستقیم / سمعی و بصری / خدمات مخابراتی /

خدمات ثبت اختراع / کمک به حضور واحدهای فناور در نمایشگاهها و جشنواره های

منطقه ای، ملی و بین المللی / مشارکت مدنی در طرح های دانش بنیان