آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
17 اردیبهشت

مازندران قطب کشت گیاه خیار تلخ.

تاریخ انتشار:18:42:55 1395/9/8
شنبه 2 تیر 95

پردیس کارآفرینی درمرکز رشدفناوری شهرستان سیمرغ

تاریخ انتشار:10:49:9 1395/9/8

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

بازدید دانشجویان دانشگاه مازندران از مرکز رشد سیمرغ

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه مازندران از دستاوردهای مر کز ...
تاریخ انتشار:16:58:59 1396/7/6

بازدید دانشجویان واساتید برگزیده علمی کاربردی استان از مرکز رشد سیمرغ

بازدید دانشجویان واساتید برگزیده دانشگاه های علمی کاربردی استان ما ...
تاریخ انتشار:16:57:34 1396/7/6

استقرار شناورها درمجتمع تفریحی بابل

استقرار هاورفن، سولاربوت وشناور الکتریکی ازدستاوردهای مرکز رشد فنا ...
تاریخ انتشار:16:55:9 1396/7/6

بازدید هسته فرهنگی موسسه آل یاسین از مرکز رشد سیمرغ

بازدید علمی هسته فرهنگی موسسه آل یاسین از دستاوردهای مرکز رشد فناو ...
تاریخ انتشار:16:53:18 1396/7/6